Bil­der­ga­le­rien

Kirch­weih-Kür­bis­prä­mie­rung Zimm­leshof 2021

2020 Kirch­weihak­tio­nen Zimm­leshof 11 Oktober

2019 Kirch­weihak­tio­nen Zimm­leshof 13 Oktober

2019 Wan­de­rung in den Herbst 22 September

2019 Jugend­pro­gramm — Tritt­stei­ne — 25 Mai

2019 Früh­jahrs­wan­de­rung am 1 Mai

2019 Tag des Bau­mes 27 April

2013 Baum­schnitt­kurs

2012 Tag der offe­nen Gartentür 

2012 Baum­pflanz­ak­ti­on

2012 Kirch­weih­stand

2012 Wan­de­run­gen

2012 Wein­se­mi­nar

2011 125 Jah­re OGV-Weidhausen 

2010 Jugend­ak­ti­on

2005 Gehölz­lehr­pfad